نوشتن به اندازه‌ی تاریخ تمدن بشری قدمت دارد. به قدمت زبانهای باستانی. باستانیان می‌نوشتند برای اینکه سخن‌هایشان جاودانه بماند. روی سنگی یا پوستی می‌نوشتند که یکبار نوشته شود که نخواهند هربار آنرا برای همه بگویند، یا برای دیگرانی که در جاهای دیگر هستند، یا برای آیندگان. آنگاه اندیشه آمد و …

مارگریت دوراس یکی از زنان مورد ستایش من است. دیگران را بخواهم نام ببرم، لوئیز بورژوآ آرتیست فرانسوی است، هنرمندی مدرن که ایده‌هایش جسورانه و خلاقانه بوده است. یا دیگر زن مورد ستایشم، هانا آرنت است، که تِرمِ توتالیتاریسم را معنا بخشید، و از مسئولیت‌های فردی در دوران دیکتاتوری نوشت. …