پساگفتار خواستم مطلب را درباره‌ی ایده‌ها بنویسم ولی به یک گام عقب‌تر یعنی «چرا می‌نویسیم» یا «چرا خلق می‌کنیم» رسیدم. واضح و مبرهن است که خودم و مخاطب را از اصحاب آفرینش هنری درنظر گرفته‌ام و برای همین است که از ضمائر اول شخص جمع بدین منظور استفاده کردم. پیش‌گفتار …