من نیز مانند ایتالو کالوینو، ذهنم همواره درگیر چندین ایده و طرح و موضوع داستانی است، که می‌خواهم همه‌شان را هم بنویسم؛ اما فقط به نوشتن یکی می‌پردازم. کالوینو می‌گوید که ذهن نویسنده ممکن است چند سال آماده‌ی آفرینش نباشد، اما یک‌باره کار ده سال را در یک هفته انجام …