عمو حسن است. از کودکی یادم می‌آید گاهی با مادرم و مادربزرگم به خانه‌ی او می‌رفتیم. کادوهایی هم به من می‌داد. همیشه روی ویلچر بود. حتی در خانه. پس از مدتها، این من بودم که مادر و مادربزرگ را برای عید دیدنی به خانه‌ی او می‌بردم. عموحسن، دکترای فقه و …